صفحه نخست / مدیریت برچسب: دلتوئید (اتاق نمایش در هر صفحه 3)

مدیریت برچسب: دلتوئید

زیر سینه با پرواز دمبل

زیر سینه با پرواز دمبل

شیوه اجرا حرکت زیر سینه با پرواز دمبل ۱ – در حالی که روی یک نیمکت شیب دار دراز کشیده اید ، دمبل ها را مستقیماٌ بالای سینه به گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به هم باشد . ۲ – دمبل ها را به سمت خارج بدن ...

ادامه مطلب

پرس زیر سینه با هالتر

پرس زیر سینه با هالتر

شیوه اجرا حرکت پرس زیر سینه با هالتر ۱ – روی نیمکت زیر سینه ( نیمکتی با شیب معکوس ) دراز کشیده ، میله هالتر را در بالا با دست هایی که به اندازه عرض شانه بازند ، بگیرید . ۲_هالتر را به آرامی پایین بیاورید تا اینکه با قسمت ...

ادامه مطلب

قفسه سینه دمبل یا پرواز با دمبل | صلیب دمبل

قفسه سینه دمبل یا پرواز با دمبل | صلیب دمبل

شیوه اجرا حرکت قفسه سینه دمبل یا پرواز با دمبل(صلیب دمبل) ۱ – برای شروع حرکت ، در حالیکه روی یک نیمکت صاف دراز کشیده اید دمبل ها را مستقیماٌ بالای بخش میانی سینه نگه دارید . در این وضعیت گرفتن دست به صورت طبیعی است و کف دست ها ...

ادامه مطلب

پرس سینه با دمبل

پرس سینه با دمبل

شیوه اجرا حرکت پرس سینه با دمبل ۱ – برای شروع حرکت ، در حالیکه روی یک نیمکت صاف دراز کشیده اید دمبل ها را در سطح سینه قرار دهید . در این حالت کف دست ها رو به جلو باشد . ۲ – دمبل ها را به طور عمود ...

ادامه مطلب

پرس سینه با هالتر

پرس سینه با هالتر

شیوه اجرا حرکت پرس سینه با هالتر   ۱ – در حالی که روی یک نیمکت صاف قرار گرفته اید ، میله هالتر را در بالای سر به نحوی که دست ها کمی بیش از عرض شانه باز باشند ، بگیرید . ۲ – وزنه را به آرامی پایین بیاورید ...

ادامه مطلب

پرواز سیم کش از پایین

پرواز سیم کش از پایین

شیوه اجرا حرکت پرواز سیم کش از پایین ۱ – در حالی که صاف ایستاده اید ، در هر دست یک دستگیره D شکل را به قرقره ای در پایین متصل شده ، بگیرید . ۲ – دست ها را از حلو بالا بیاورید تا دستگیره ها به ارتفاع سر ...

ادامه مطلب

پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار|صلیب بالا سینه|قفسه بالاسینه دمبل

پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار (صلیب بالا سینه)

شیوه اجرا پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار|صلیب بالا سینه|قفسه بالاسینه دمبل ۱ – در حالی که روی نیمکت شیب دار نشسته اید ، دمبل ها را با دست هایی که کف آنها رو به هم است ، مستقیماٌ بالای سینه نگه دارید . ۲ – آرنج ها را ...

ادامه مطلب

پرس بالا سینه با دمبل

پرس بالا سینه با دمبل

شیوه اجرا حرکت پرس بالا سینه با دمبل ۱ – برای شروع حرکت روی نیمکت شیبدار بنشینید ، دمبل ها را در سطح سینه در حالی که کف دست ها رو به جلو است ، نگه دارید . ۲ – دمبل ها را به طور عمودی به بالا پرس کنید ...

ادامه مطلب

پرس بالا سینه با هالتر

پرس بالاسینه هالتر

شیوه اجرا پرس بالا سینه با هالتر ۱_ – در حالی که روی سطح شیبدار قرار دارید ، میله ی هالتر را با دست هایی که کمی بیش از عرض شانه باز اند ، بگیرید . ۲ – هالتر را به آرامی پایین بیاورید ، تا اینکه میله آن با ...

ادامه مطلب

چرخش خارجی عضلات شانه

چرخش خارجی عضلات شانه

شیوه اجرا حرکت چرخش خارجی عضلات شانه   ۱ – به پهلو در کنار دستگاه بایستید . قرقره سیم را تا ارتفاع کمر تنظیم کنید و دستگیره را با دست بیرونی به گونه ای بگیرید که انگشت شست رو به بالا باشد . ۲ – آرنج را ثابت و محکم ...

ادامه مطلب