صفحه نخست / مدیریت برچسب: پروانه دلتوئید خلفی با دستگاه به شکل یک دستی

مدیریت برچسب: پروانه دلتوئید خلفی با دستگاه به شکل یک دستی

حرکت پروانه دلتوئید خلفی با دستگاه

حرکت پروانه دلتوئید خلفی با دستگاه

شیوه اجرا حرکت پروانه دلتوئید خلفی با دستگاه ۱ – رو به دستگاه بنشینید ، سینه ی خود را به تکیه گاه دستگاه بچسبانید . دستگیره ها را مستقیماٌ در جلو طوری بگیرید که بازوها در سطح شانه باز شوند . ۲ – دستگیره ها را تا جایی که امکان ...

ادامه مطلب