صفحه نخست / مدیریت برچسب: حرکت بدنسازی

مدیریت برچسب: حرکت بدنسازی

پلاور دمبل خوابیده یا پل اور با دمبل

پلاور دمبل خوابیده یا پل اور با دمبل

شیوه اجرا حرکت پلاور دمبل خوابیده یا پل اور با دمبل   ۱ – بخش بالایی کمر را روی عرض یک نیمکت صاف قرار داده ، با هر دو دست دمبلی را به گونه ای بگیرید که دست ها راست و کشیده بالای سینه باشند . ۲ – دمبل را ...

ادامه مطلب

دمبل پهلو یا خم شدن به پهلو با دمبل

دمبل پهلو یا خم شدن به پهلو با دمبل

شیوه اجرا حرکت دمبل پهلو یا خم شدن به پهلو با دمبل ۱ – در حالی که راست ایستاده اید ، دمبلی را در دست چپ بگیرید و دست راست را پشت سر بگذارید . ۲ – بالاتنه را به سمت چپ خم کرده و دمبل را از پهلو تا ...

ادامه مطلب

کرانچ پهلو با سیم کش

کرانچ پهلو با سیم کش

شیوه اجرا حرکت کرانچ پهلو با سیم کش ۱ – دستگیره D شکل دستگاه را که از بالا به سیم قرقره متصل است ، بگیرید . ۲ – حرکت کرانچ پهلو با سیم کش را رو به پایین را انجام دهید . جهت حرکت آرنج ، زانوی مخالف است . ...

ادامه مطلب

کرانچ عضلات مایل شکمی یا کرانچ پهلو

کرانچ عضلات مایل شکمی یا کرانچ پهلو

شیوه اجرا حرکت کرانچ عضلات مایل شکمی یا کرانچ پهلو   ۱ – روی پهلوی چپ دراز کشیده ، زانوها نزدیک هم و به حالت خمیده باشند ، دست راست پشت سر قرار می گیرد . ۲ – با انقباض عضلات مایل شکمی سمت راست ، بالاتنه را به آرامی ...

ادامه مطلب

دراز نشست همراه با چرخش تنه

دراز نشست همراه با چرخش تنه

شیوه اجرا حرکت دراز نشست همراه با چرخش تنه   ۱ – روی یک نیمکت شیب دار نشسته ، پاها را زیر بالشتک قلاب کنید ، تنه را به عقب متمایل کرده ، دست ها را پشت سر بگذارید . ۲ – همانگونه که حرکت دراز نشست را اجرا می ...

ادامه مطلب

زیر شکم معکوس یا کرانچ معکوس

زیر شکم معکوس یا کرانچ معکوس

شیوه اجرا حرکت زیر شکم معکوس یا کرانچ معکوس   ۱ – روی یک نیمکت صاف به پشت دراز بکشید ، پاهایتان را از ناحیه زانو خم کنید . زاویه خمیدگی زانوها و ران ها باید نود درجه باشد . دست ها برای حفظ تعادل نیمکت را از پشت سرتان ...

ادامه مطلب

بالا آوردن زانو یا زیر شکم نیمکت

بالا آوردن زانو یا زیر شکم نیمکت

شیوه اجرا حرکت بالا آوردن زانو یا زیر شکم نیمکت ۱ – روی لبه یک نیمکت صاف بنشینید . لبه نیمکت را از پشت بگیرید . پاها را با زانو هایی که کمی خمیده اند ، آویزان کنید . ۲ – در حالی که پاها به هم چسبیده اند ، ...

ادامه مطلب

زیر شکم بارفیکس یا بالا آوردن پاها به حالت آویزان

بالا آوردن پاها به حالت آویزان

شیوه اجرا حرکت زیر شکم بارفیکس یا بالا آوردن پاها به حالت آویزان   ۱ – از یک میله بارفیکس آویزان شوید و یا آرنج ها را در یک جفت تسمه شکم قلاب کنید ( این تسمه ها متصل به میله بوده و وزن بدن را تحمل می کنند ) ...

ادامه مطلب

زیر شکم شیب دار یا بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار

بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار

شیوه اجرا حرکت زیر شکم شیب دار یا بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار   ۱ – روی یک نیمکت شیب دار به پشت بخوابید . پاها رو به پایین باشد . ۲ – پاها را از ناحیه مفصل لگن بالا آورده ، ران ها را به طرف سینه ...

ادامه مطلب

کرانچ با دستگاه

کرانچ با دستگاه

شیوه اجرا حرکت کرانچ با دستگاه ۱ – روی صندلی دستگاه بنشینید ، دستگیره ها را گرفته و مچ پاها را در زیر بالشتکی که به همین منظور تعبیه شده ، بگذارید . ۲ – با خم کردن بالاتنه ، به طرف زانوان ، به پایین حرکت کنید . ۳ ...

ادامه مطلب